Sensei Ariel Fabian Perez

Sensei Ariel Fabian Perez
Alumno de Hitohira Saito Soke
4o Dan Dentou Iwama Ryu
Iwama Shin Shin Aiki Shurenk


Comentarios